Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів
Посада
ПІБ
Фракція
Заступник голови комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про постійні комісії Харківської міської ради (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативних актів України.

1.2. Це Положення визначає перелік, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій міської ради.

1.3. Питання створення та ліквідації постійних комісій, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій та їх заступників вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради. Усі інші питання вирішуються самостійне постійними комісіями.

1.4. Постійні комісії обираються на термін повноважень міської ради, підзвітні їй та відповідальні перед нею.

1.5. До складу постійних комісій не можуть входити міський голова та секретар міської ради.

1.6. Кількісний склад постійної комісії не може бути меншим ніж 7 депутатів.

1.7. Кількісний та персональний склад постійної комісії змінюється відповідно до волевиявлення депутатів та затверджується більшістю від загального складу ради. Якщо внаслідок переходу депутата з однієї комісії до іншої кількісний склад буде становити менш ніж 7 депутатів, міська рада повинна прийняти спеціальне рішення щодо кількісного складу такої комісії.

1.8. У своїй діяльності постійні комісії міської ради керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, рішеннями міської ради, Регламентом Харківської міськоїради та цим Положенням.

1.9. Це Положення, зміни, доповнення до нього затверджуються на пленарному засіданні сесії міської ради більшістю від загального складу ради.

ІІ. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Функції постійних комісій:

- попередній розгляд питань, внесених на розгляд міської ради;

- розробка проектів рішень міської ради;

- здійснення контролю за виконанням рішень, прийнятих міською радою;

- здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, які є комунальною власністю.

2.2. Повноваження постійних комісій:

- попереднє вивчення за власною ініціативою або за дорученням міської ради проектів програм соціально-економічного й культурного розвитку, місцевого бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;

- вивчення та підготовка на розгляд сесії питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд міської ради;

- розробка проектів рішень ради та підготовка висновків з цих питань;

- виступ на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями;

- попередній розгляд кандидатур осіб; які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, підготовка висновків із цих питань;

- вивчення за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою діяльності підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, а також із питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подання за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради або виконавчого комітету міської ради;

- здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету;

- отримання від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідних матеріалів і документів;

- створення підготовчих комісій і робочих груп із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;

- надання кандидатур депутатів до робочих груп та інших органів ради.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Постійні комісії мають право:

- самостійно визначати порядок діяльності, встановлювати внутрішню структуру та обирати секретаря постійної комісії;

- приймати до свого розгляду відповідно до чинного законодавства будь-яке питання, що стосується діяльності міської ради та її органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності:

- вносити за результатами перевірок рекомендації керівникам органів, підзвітних та підконтрольних міській раді та її виконавчому комітету, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, а в необхідних випадках - і на розгляд міської ради або її виконавчого комітету;

- отримувати від керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали та документи відповідне до чинного законодавства України у встановлений законом строк;

- створювати підкомісії, підготовчі комісії, робочі групи.

3.2. Постійні комісії зобов'язані:

- розглядати проекти рішень, внесених на розгляд міської ради та віднесених до їх компетенції, готувати висновки та рекомендації;

- розглядати звернення, заяви, скарги фізичних осіб, що надходять на їх адресу;

- виконувати доручення міської ради, міського голови та секретаря міської ради відповідно до чинного законодавства України;

- дотримуватися вимог чинного законодавства України.

IV. ПОРЯДОК РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

4.1. Засідання постійних комісій скликаються у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менш ніж половина від загального складу членів комісії.

4.2. Скликають і ведуть засідання постійних комісій голови комісій.

У разі відсутності голів або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин їх функції виконують заступники голови або секретарі комісій.

4.3. Керівництво постійної комісії у строк, що не перевищує 10 днів, доводить до відома міського голови, секретаря міської ради, керівників департаментів, інших посадових осіб виконавчих органів міської ради план роботи комісії з переліком питань, які внесені до розгляду на її засідання.

4.4. Міський голова, секретар міської ради, керівники департаментів, інші посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності зобов'язані надати до комісії усі необхідні для розгляду матеріали не пізніше 4-х робочих днів до часу проведення відповідного засідання комісії.

4.5. На засіданні комісії повинні бути присутніми особисто запрошені доповідачі або виконавці, до повноважень яких входить розгляд відповідного питання порядку денного.

У разі відсутності з поважних обставин запрошеного доповідача або виконавця (про що своєчасно повідомляється голові комісії) функції доповідача може виконувати інша уповноважена особа.

4.5.1. Члени територіальної громади міста Харкова можуть бути присутніми під час засідання постійної комісії.

Документом, яким підтверджується належність особи до територіальної громади міста Харкова, є паспорт громадянина України з відміткою про місце проживання на території міста Харкова.

Заявки щодо присутності на засіданні постійної комісії надаються членами територіальної громади міста Харкова до відповідної постійної комісії Харківської міської ради не пізніше як за 24 години до початку проведення засідання.

Надані заявки розглядаються головою постійної комісії. За результатами їх розгляду заявники інформуються щодо можливості бути присутніми на засіданні комісії, виходячи з нормативно врегульованих можливостей одночасного перебування осіб у приміщенні для засідань комісії.

В окремих випадках питання щодо присутності членів територіальної громади міста Харкова на засіданні постійної комісії може бути з ініціативи голови комісії внесено на розгляд комісії. Таке рішення приймається більшістю голосів від загального складу комісії.

Департаментом організаційної роботи міської ради забезпечується розміщення присутніх на засіданні членів територіальної громади міста Харкова на визначених для них місцях у приміщенні для засідань комісії без урахування персональних робочих місць, передбачених п. 4.6 цього Положення.

4.5.2. Представники ЗМІ, акредитовані при Департаменті у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради, можуть бути присутніми під час засідання постійної комісії.

Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на засідання постійної комісії

Департаментом організаційної роботи міської ради забезпечується розміщення присутніх на засіданні представників ЗМІ на визначених для них місцях у приміщенні для засідань комісії без урахування персональних робочих місць, передбачених п. 4.6 цього Положення.

4.6. Персональні робочі місця в приміщеннях для засідань комісії відводяться для депутатів-членів комісії, міського голови, секретаря міської ради, співробітників Департаменту організаційної роботи та Юридичного департаменту міської ради.

Особи, запрошені для участі в розгляді питання порядку денного (доповідачі, особи, відповідальні за підготовку проектів рішень, експерти та ін.), проходять до приміщень для засідань комісії за відповідним планом-графіком, який своєчасно доводиться до відома цих осіб.

Усі вільні місця (крім персональних робочих місць) надаються членам територіальної громади міста Харкова згідно з черговістю наданих заяв.

4.7. Члени територіальної громади міста Харкова та запрошені особи, що присутні на засіданні комісії, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення матеріалів і не порушувати правила ведення засідання.

У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

Забороняється під час засідання користуватися засобами мобільного зв'язку.

4.8. Головуючий на засіданні комісії повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб та інших осіб, присутніх на засіданні та представників ЗМІ.

4.9. Кількість депутатів, присутніх на засіданні комісії, визначається тільки за результатами табельної реєстрації.

4.10. Табельна реєстрація депутатів під підпис починається перед кожним засіданням і проводиться до його закінчення.

4.11. Порядок денний засідання комісії та тривалість виступів затверджується більшістю голосів від загального складу комісії.

4.12. За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації.

4.13. Висновки та рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

4.14. Висновки та рекомендації, прийняті на засіданнях постійних комісій та на їх спільних засіданнях, фіксуються і відображаються у протоколах засідань постійних комісій та окремим документом не виготовляються.

4.15. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи ці суб'єкти інформують постійні комісії в зазначений комісіями термін.

4.16. Протоколи засідань комісії підписуються головою (у разі відсутності голови - заступником голови) та секретарем комісії.

4.17. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються секретарем міської ради (у разі проведення ним засідання), головами постійних комісій (у разі їх відсутності - заступниками голів або секретарями постійних комісій) та одним із секретарів комісій.

4.18. Після підписання протоколів засідань постійних комісій та спільних засідань постійних комісій Департаментом організаційної роботи Харківської міської ради не пізніше 3 (трьох) робочих днів направляються копії цих документів разом із супровідним листом до КП «Міський інформаційний центр» для подальшого оприлюднення.

КП «Міський інформаційний центр» забезпечує оприлюднення протоколів засідань постійних комісій та спільних засідань постійних комісій шляхом їх розміщення на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету в мережі Інтернет невідкладно, але не пізніше  (двох) робочих днів із дня їх надходження до КП «Міський інформаційний центр».

(пункти 4.13-4.18 в редакції  рішення 13 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 21.06.2017 р. № 666/17)

4.19. Протоколи засідань постійних комісій та спільних засідань постійних комісій, висновки та рекомендації постійних комісій у вигляді витягів з протоколів надаються зацікавленим особам, а також відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

(розділ IV доповнено пунктом 4.19 згідно з рішенням

13 сесії Харківської міської ради  7 скликання від 21.06.2017 р. № 666/17)

V. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ

5.1. Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів.

Постійна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою розглядає проект міського бюджету міста Харкова на відповідний рік, проект програми соціально-економічного розвитку, пропозиції про внесення доповнень і змін до них, звіт про виконання міського бюджету, програми соціально-економічного розвитку, питання електронного врядування, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України.

5.2. Постійна комісія з питань промисловості, економічного розвитку та власності.

Постійна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою розглядає проект програми соціально-економічного розвитку, пропозиції про внесення змін і доповнень, звіт про виконання програми, пропозиції щодо використання та розвитку об'єктів комунальної власності, питання електронного врядування, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України.

5.3. Постійна комісія з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Постійна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою розглядає питання у сфері регулювання земельних відносин, містобудування, архітектури, питання електронного врядування, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України.

5.4. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста.

Постійна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою розглядає питання, пов'язані зі станом та розвитком житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, питання електронного врядування, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України.

5.5. Постійна комісія з питань транспорту, зв’язку та екології.

Постійна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою розглядає питання, пов'язані зі станом та розвитком транспорту, зв'язку та екології у місті, питання електронного врядування, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України.

5.6. Постійна комісія з питань соціального захисту та охорони здоров'я.

Постійна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою розглядає питання у сфері соціального захисту та охорони здоров'я, питання електронного врядування, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України.

5.7. Постійна комісія з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт).

Постійна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою розглядає питання функціонування систем освіти, культури, спорту; проекти програм підтримки сім'ї та молоді, питання електронного врядування, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України.

5.8. Постійна комісія з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян.

Постійна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою розглядає питання, пов'язані із забезпеченням і захистом прав громадян, взаємодією з правоохоронними органами, питання електронного врядування, інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України, а також є відповідальною постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної політики.

Постійна комісія формує списки народних засідателів для районних судів міста Харкова за зверненнями голів відповідних судів.

Постійна комісія здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає зазначеним у вказаній статті особам консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

5.9. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності.

Постійна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою розглядає питання розвитку місцевого самоврядування, гласності, етики взаємовідносин депутатського корпусу, питання електронного врядування, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України.

5.10. Постійна комісія з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів.

Постійна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою розглядає питання стану та розвитку міжнародних відносин, залучення інвестицій, підготовки та реалізації в місті Харкові спортивних та іміджевих проектів, питання електронного врядування, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно із законодавством України.

VI. ГОЛОВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Голова постійної комісії обирається тільки на пленарному засіданні міської ради із числа депутатів за пропозицією міського голови та депутатів.

6.2. Голова постійної комісії:

- організовує роботу комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- підписує висновки, рекомендації та протоколи засідання комісії;

- представляє комісію у взаємовідносинах із державними органами, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

- висловлює на пленарному засіданні сесії міської ради позицію постійної комісії з питання порядку денного, що розглядається;

- контролює виконання депутатами доручень постійної комісії;

- визначає завдання і розподіляє обов'язки між членами комісії;

- підтримує зв'язки із засобами масової інформації та забезпечує гласність в роботі комісії;

- виконує інші повноваження, якими його наділено відповідно до законодавства України;

- щомісяця веде прийом громадян.

6.3. Питання про переобрання голови постійної комісії може бути внесено на розгляд пленарного засідання міської ради за пропозицією не менш як 2/3 від загального складу постійної комісії, міського голови або за письмовою заявою голови комісії.

VII. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТ АР ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Заступник голови постійної комісії обирається на пленарному засіданні сесії міської ради із числа депутатів за пропозицією міського голови та депутатів.

7.2. Заступник голови постійної комісії заміщує голову постійної комісії в разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження.

7.3. Секретар постійної комісії обирається членами постійної комісії із числа депутатів міської ради — членів постійної комісії.

7.4. Секретар постійної комісії:

- веде та підписує протокол засідання постійної комісії;

- виконує повноваження голови комісії у разі його відсутності та заступника голови комісії або неможливості ними виконувати свої повноваження.

VIII. ЧЛЕНИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Членами постійної комісії є депутати, що обрані до складу комісії на пленарному засіданні сесії міської ради. Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії міської ради.

8.2. Протягом строку дії повноваження міської ради депутат має право перейти з однієї комісії до іншої, надавши попередньо заяву на ім'я міського голови.

8.3. На підставі заяви, наданої депутатом, постійна комісія з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності здійснює підготовку проекту рішення та вносить його в установленому Регламентом міської ради порядку на розгляд сесії міської ради.

8.4. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій, створених у міській раді та працювати в ній на громадських засадах.

8.5. Члени постійних комісій мають право:

- вносити пропозиції на розгляд постійних комісій;

- брати участь у роботі постійної комісії та прийнятті рішень;

- викладати письмово особисту думку з питань, що розглядаються постійною комісією, яка має бути занесена до протоколу засідання комісії;

- входити до складу підкомісій, підготовчих комісій, робочих груп, створених постійною комісією;

- відвідувати засідання інших постійних комісій, робочих груп, підкомісій, підготовчих комісій з правом дорадчого голосу;

- отримувати копії протоколів засідань комісій;

- робити зауваження до протоколів засідань комісій із відповідним обґрунтуванням, які письмово направляються голові та секретарю комісії та підлягають обов’язковому долученню до протоколу.

8.6. Члени постійних комісій зобов'язані:

- відвідувати засідання та брати участь у роботі постійної комісії, підкомісії, робочої групи, підготовчої комісії, до складу яких їх обрано;

- дотримуватися етичних норм на засіданні комісії та при спілкуванні з депутатами, запрошеними особами, працівниками виконавчих органів міської ради.