Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 №1596/19 "Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки»"

З метою вдосконалення процесу громадського бюджетування в місті Харкові, враховуючи рекомендації робочої групи з питань громадського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7  скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки» (зі змінами) такі зміни:

1.1. У розділі «Фінансування Програми» Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Суми коштів, цілі та напрямки використання щодо кожного проекту-переможця визначаються кошторисами витрат на виконання галузевих програм, затверджених міською радою, на відповідний рік.».

1.2. У Положенні про громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова:

1.2.1. У розділі 2:

1.2.1.1. Пункт 2.3 доповнити абзацом другим такого змісту:

«У розумінні цього Положення до територіальної громади міста Харкова належать громадяни України, які підпадають під дію Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та зареєстрували своє місце проживання на території міста Харкова в порядку, визначеному законодавством.».

1.2.1.2. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Проект – пропозиція, подана автором відповідно до вимог цього Положення для фінансування за кошти громадського бюджету, яка спрямована на розвиток міста Харкова.».

1.2.1.3. Доповнити розділ пунктами 2.13 та 2.14 такого змісту:

«2.13. Адміністратор інформаційного порталу – особа та/або організація, що забезпечує належну роботу інформаційного порталу в процесах, пов’язаних з бюджетом участі, інформаційне консультування авторів проектів та Робочої групи з питань роботи порталу.

2.14. Технічний адміністратор інформаційного порталу – підприємство (установа, організація), що здійснює, у тому числі на договірних засадах, супровід та технічну підтримку всіх елементів інформаційного порталу, пов’язаних з етапами бюджету участі.».

1.2.2. Розділ 4 Положення доповнити пунктом 4.11 такого змісту:

«4.11. У разі неможливості подальшого виконання своїх обов’язків одним із членів робочої групи його заміщення здійснюється в порядку, передбаченому для призначення членів робочої групи.».

1.2.3. Пункт 6.5 розділу 6 доповнити абзацом десятим такого змісту:

«- які передбачають фінансування за рахунок громадського бюджету на суму від 50 тис. гривень до 1 500,0 тис. гривень.».

1.2.4. Пункт 7.5 розділу 7 викласти в такій редакції:

«7.5. Проект може бути профінансований за рахунок громадського бюджету на суму від 50 тис. гривень до 1 500,0 тис. гривень.».

1.2.5. У розділі 9:

1.2.5.1. У пункті 9.1 цифри і слова «60 календарних днів» замінити цифрами і словами «30 календарних днів».

1.2.5.2. Пункт 9.3 викласти в такій редакції:

«9.3. Порядок і механізми голосування, процедура підрахунку голосів визначається цим Положенням та може бути уточнена робочою групою.».

1.2.5.3. Перше речення пункту 9.5 викласти в такій редакції:

«Одна особа може віддати п’ять голосів за п’ять проектів, але не більше як по одному голосу за один проект.».

1.2.5.4. Доповнити розділ пунктом 9.6 такого змісту:

«9.6. Голоси, що були подані до ЦНАП міста Харкова, заносяться до єдиної бази адміністратором інформаційного порталу за даними, отриманими від ЦНАП. Адміністратор інформаційного порталу для коректного відображення на порталі голосів, що надійшли до ЦНАП міста в останні дні голосування, має право вносити їх до бази після закінчення часу для голосування, але не пізніше 48 годин після його завершення. Правильність відображення голосів та порядок їх внесення підтверджується випискою технічного адміністратора інформаційного порталу.».

1.2.6. У розділі 10:

1.2.6.1. Пункти 10.3 та 10.7 виключити.

1.2.6.2. У пункті 10.4 слова «у рейтингу» виключити.

1.2.6.3. У пункті 10.5 слова «в рамках свого рейтингу» та «на певну категорію проектів» виключити.

1.2.6.4. У пункті 10.6 слова «за рейтингом», «на відповідну категорію проектів», «за винятком випадку, передбаченого п. 10.7» виключити.

1.2.6.5. У пункті 10.8 слово «рейтинги» виключити.

1.2.7. У розділі 11:

1.2.7.1. Пункт 11.3 доповнити реченням такого змісту:

«У виключних випадках за зверненням головного розпорядника коштів робочою групою може бути вирішено питання про перенесення строків реалізації проекту на один наступний бюджетний період.».

1.2.7.2. Доповнити розділ пунктами 11.5-11.10 такого змісту:

«11.5. Головний розпорядник коштів може покласти реалізацію проекту на підпорядковане комунальне підприємство, установу, заклад, організацію, якщо це співпадає з їх функціями. При цьому головний розпорядник здійснює контроль за реалізацією проекту та звітує про його реалізацію перед автором та територіальною громадою.

11.6. З метою належної реалізації проекту його виконавець розробляє у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію, беручи до уваги кошторис, розроблений автором проекту у межах граничної суми витрат за проектом, та має право редакційно уточнювати назву проекту за попереднім погодженням з автором проекту.

11.7. Головний розпорядник коштів може залучати до виконання проекту інші виконавчі органи Харківської міської ради, якщо проект має наскрізний характер та входить до сфер компетенції різних виконавчих органів. Виконавчі органи мають забезпечити взаємодію та допомогу в реалізації таких проектів.

11.8. Реалізація проектів-переможців здійснюється згідно з галузевими програмами головних розпорядників коштів та кошторисами витрат на їх виконання.

11.9. Реалізація проекту здійснюється в межах сум, виділених на його виконання в бюджеті міста Харкова, згідно з граничною сумою витрат за проектом, з якою проект було визнано переможцем.

11.10. Усі набуті поліпшення, отримані цінності, у тому числі програмні продукти, є власністю територіальної громади міста Харкова та обліковуються у встановленому порядку.».

1.2.7.3. Пункти 11.5-11.7 вважати відповідно пунктами 11.11‑11.13.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 

 
Міський голова                                                                    Г.А. КЕРНЕС 

 

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes