Trams  The list of municipal tram routs
 
of the rout
 
Rout
 
Number of trams
 
Type of trams
Work regime

week days
week ends 
Pivdenny Railway Station -Chervonoarmiyska str - Kotlova str - Ivanivka  2-0  2-0  1-carriage   Every day 
3
Novozhanove — Zhovtneva Revolution str — the 1st Kinna Army str — Grekivska str — Universitetska str -Proletarska sq- Poltavsky Shkyakh str – Zalyutine
13-13
7-7
2-carriages
 Every day
5
Pivdenny Railway station — Chervonoarmiyska str- Poltavsky Shkyakh str   - Proletarska sq — Rosa Lyuksemburg sq — Constitution sq — Moskovsky av -Kirova str — Plekhanivska str — Morozova str -  Geroyiv Stalingrada av – Gagarina av
15-0
11-0
1-carriage
 Every day
6
Pivdenny Railway station — Hcervonoarmiyska str - Poltavsky Shkyakh str   - Proletarska sq  - Rosa Lyuksemburg sq  - Constitution sq – Moskovsky sq — Akademika Pavlova str — Saltivsky highway  - the 602-q building estate
22-4
15-1
1, 2-carriages
Every day
7
Novoselivka — Kryvomazova str — Zhovtneva Revolution str- the 1st Kinna Army str – Grekivska str — Universytetska str — Proletarska sq – Poltavsky Shkyakh str  - Pivdenny Railway station  – Chervonoarmiyska str – Kotlova str – Losevsky lane — Pyskunivska str – Rogatynsky drive – klochkivska str – Peremogy av
9-0
9-0
1-carriage
Every day
8
The 602nd building estate — Saltivsky highway — Moskovsky av — Kirova str — Plekhanivska str — Morozova str — Geroyiv Stalingrada av - Gagarina av
12-0
8-0
1-carrige
 Every day
9
Pivdenny railway station Chervonoarmiyska str — Poltavsku Slyakh str — Konyeva str – Kryvomazova str– Novoslivka
-
1-0
1-carriage
Week ends
11
Pivdenny railway station – Chevonoarmiyska str – Kotlova str — Pyskunivsky str — Rogatynsky drive — Klochkivska str — Passionary versant – Pravdy av Trinklera str – Mayakovsky str – Myronosytska str – Sumska str – Byelgorodsky highway – Lisopark
-
6-0
1-carriage
Week ends
12
Novozhanove – Zhovtneva revolution str — Konyeva str – Poltavsky Slyakh str – Pivdenny  -Chervonoarmiyska str – Kotlova str — Pyskunivsky lane — Rogatynsky drive — Klochkivska str - Passionary versant  - Pravdy av — Trinklera str — Mayakovsky str — Myronosytska str — Sumska str — Byelgorodsky highway – Lisopark
10-0
-
1-carriage
Week days
16
Saltivska station – Traktorobudivnykiv av – Geroyiv Pratsi str — Shevchenko str — Virynska str -  Akademika Pavlova str — Geroyiv Pratsi str — Traktorobudivnykiv av – Saltivska station
6-0
4-0
1-carriage
 Every day
16А
Saltivska station — Traktorobudivnykiv av. - Geroyiv Pratsi str — Akademika Pavlova str — Virynska str – Shevchenko str — Geroyiv Pratsi str — Traktorobudivnykiv av — Saltivska station
6-0
4-0
1-carriage
 Every day
20
Pivdenny railwaystation – Chervonoarmiyska str – Kotlova str — Pyskunivsky lane — Rogatynsky drive — Klochkivska str – Peremogy av
20-0
20-0
1-carriage
 Every day
23
Saltivska station — Traktorobudivnykiv av — Moskovsky av — Pivdenno-Skhidna station
11-11
6-6
2-carriages
 Every day
26
LisoparkGorky park — Vesnian str — Matyshenko str — Shevchenko str — Geroyiv Pratsi str — Traktorobudivnykiv av – Moskovsky av – Pivdenno-Skhidna str
19-19
13-13
2-carriages
Every day
27
Saltivska station — Tractorobudivnykiv av — Geroyiv Pratsi str — Akademika Pavlova str – Moskovsky av — Kirova str — the 1st Kinna Army str — Zhovtneva Revolution str – Novozhanove
29-1
23-0
 
 
Print