Регламент

Регламент Харківської міської ради 7 скликання

Розділ І. Загальні положення

Глава 1. Діяльність міської ради

Стаття 1. Правові засади діяльності міської ради

1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

2. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування.

3. Порядок діяльності Харківської міської ради (далі - міська рада), її органів і посадових осіб визначається Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом територіальної громади міста Харкова та цим Регламентом.

4. Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила та процедури роботи міської ради, її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії міської ради, підготовки та розгляду нею питань, прийняття рішень міської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок організації роботи постійних комісій та тимчасових контрольних комісій міської ради.

Регламент міської ради затверджується не пізніше як на пленарному засіданні другої сесії міської ради.

5. Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Харкова і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

6. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених законом.

7. Повноваження міської ради не можуть бути передані іншим органам місцевого самоврядування та посадовим особам, крім випадків і в порядку, передбачених чинним законодавством.

8. Акти міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов'язковими для виконання на території міста Харкова громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Харкова, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, органами виконавчої влади.

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради

1. Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;

8) підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою м. Харкова її органів і посадових осіб;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

Глава 2. Гласність роботи міської ради

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради

1. Сесії міської ради, засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, робочих груп проводяться гласно та відкрито, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2. У ході відкритого засідання міської ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім міського голови, секретаря міської ради, депутатів, посадові особи органів виконавчої влади, посадові особи виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації, що здійснюють телевізійну та фотозйомку, члени делегацій, що знаходяться в міській раді з офіційним візитом, члени територіальної громади міста Харкова та запрошені особи. Порядок подання заявок щодо присутності на пленарному засіданні сесії міської ради запрошених осіб та членів територіальної громади міста Харкова визначено відповідно статтями 7 і 8 цього Регламенту.

3. Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом доступу до них членів територіальної громади міста Харкова, представників засобів масової інформації, у яких кожен громадянин України має можливість ознайомитися з питаннями, що розглядаються міською радою, та з прийнятими нею рішеннями.

4. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь термін роботи поточної сесії міської ради при Департаменті у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради у порядку, визначеному Положенням, яке затверджується міським головою. Відмова в акредитації вмотивовується. Акредитованим представникам засобів масової інформації Департамент у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради надає матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком призначених для закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного).

5. У разі порушення акредитованим представником засобів масової інформації законів про інформацію або цього Регламенту він позбавляється акредитації у порядку, визначеному Положенням, зазначеним у частині 4 цієї статті.

6. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом їх теле- та радіотрансляції (за можливості), оприлюднення всіх прийнятих міською радою рішень на офіційному сайті Харківської міської ради в мережі Інтернет, а також у випадках, передбачених цим Регламентом, шляхом публікації рішень міської ради, в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного), в офіційному друкованому виданні Харківської міської ради газеті «Харьковские известия» або в іншому друкованому засобі масової інформації, визначеному відповідним рішенням міської ради.

Протоколи сесії міської ради є відкритими, оприлюднюються на офіційному сайті Харківської міської ради і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 4. Закриті засідання міської ради

1. За необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з протокольним рішенням міської ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам міської ради посади та прізвища запрошених осіб.

Стаття 5. Трансляція засідань міської ради

1. Під час проведення відкритих засідань Апаратом Харківської міської ради та її виконавчого комітету забезпечується ведення проводної трансляції в службових приміщеннях міської ради та відеотрансляції в холі залу засідань за наявності технічної можливості. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань (крім протокольного аудіо-, відеозапису, що проводиться уповноваженими співробітниками Апарату Харківської міської ради та її виконавчого комітету).

2. Відповідно до процедурного рішення міської ради може проводитися радіо- та телетрансляція із залу засідань. Забезпечення трансляції покладається на Департамент у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради.

 

Стаття 6. Присутність на засіданнях міської ради

1. Персональні робочі місця в залі засідань відводяться для учасників засідання: міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради.

Персональні робочі місця відводяться також для першого заступника та заступників міського голови, співробітників Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради та Юридичного департаменту Харківської міської ради.

Персональні робочі місця передбачаються також для запрошених: голови обласної державної адміністрації та його заступників, голови обласної ради, представників правоохоронних органів м. Харкова, голів адміністрацій районів Харківської міської ради та ін. Також місця надаються членам територіальної громади міста Харкова, виходячи з нормативно врегульованих можливостей одночасного перебування осіб у сесійній залі міської ради.

Усі вільні місця (крім персональних робочих місць) надаються членам територіальної громади міста Харкова згідно з черговістю наданих заяв.

На пленарних засіданнях сесії міської ради також мають право бути присутніми народні депутати з правом дорадчого голосу, помічники народних депутатів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Особи, запрошені для участі в розгляді питання порядку денного (особи, відповідальні за підготовку проектів рішень, експерти), проходять до залу засідань за запрошенням головуючого на пленарному засіданні сесії, та залишають зал відразу після закінчення розгляду питання.

3. Особи, що присутні на засіданні, не мають права займати робочі місця, призначені для осіб, зазначених в абзаці 1 частини 1 цієї статті.

4. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв'язку, а також вносити до залу зброю.

5. Члени територіальної громади міста Харкова та запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного, і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

6. Кількість запрошених осіб для участі в пленарному засіданні обмежується тільки кількістю місць у залі пленарного засідання.

Стаття 7. Запрошення на пленарне засідання міської ради

1. На засідання сесії міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом міської ради, міським головою, секретарем міської ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією міської ради.

2. Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених депутатом міської ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю міської ради не пізніше як за 48 годин до проведення пленарного засідання сесії міської ради для опрацювання та їх подальшого направлення до Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання. У день засідання сесії міської ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається міським головою, секретарем міської ради.

3. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатів про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

Стаття 8. Присутність на пленарних засіданнях міської ради членів територіальної громади міста Харкова

1. Члени територіальної громади міста Харкова можуть бути присутніми в сесійній залі під час відкритих пленарних засідань сесій міської ради.

Документом, яким підтверджується належність особи до територіальної громади міста Харкова, є паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання на території міста Харкова.

2. Заявки щодо присутності на пленарному засіданні сесії міської ради подаються членами територіальної громади міста Харкова до Харківської міської ради не пізніше як за 48 годин до початку проведення пленарного засідання сесії міської ради. У випадку проведення позачергової сесії міської ради такі заявки подаються не пізніше як за 18 годин до початку проведення пленарного засідання позачергової сесії міської ради.

Інформування заявників щодо мо

Друкувати